Customer Training

news1 16 Oct, 2018

Customer Training

ทางบริษัทมีการจัดอบรมการความรู้ใช้งานเบื้องต้นของปั๊มลมชนิดนั้น ๆ อย่างถูกวิธี การดูแลบำรุงรักษาเครื่อง ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เมื่อเครื่องมีการทำงานผิดปกติ และอื่น ๆ

Contact Support